Přístup na konto

Dovolená

1.7.2019

Z důvodu dovolené (od 15.7. do 19.7.) budou objednávky dárků zpracovány po tomto datu, děkujeme za pochopení.

Informace o provozní době v období vánočních svátků 2018

6.12.2018

Vážení zákazníci,

dovolte mi Vás informovat o provozní době v období vánočních svátků 2018. 

Školení 2018

3.1.2018

Vážení malíři, zákazníci, příznivci Caparolu,

děkujeme za velký zájem o naše školení v roce 2017. Na sezónu 2018 jsme pro Vás připravili celkem 6 různých druhů školení malířských technik, jak pro interiéry, tak i fasády. Každé školení je plánováno jako dvoudenní. Navštívit můžete naše hlavní školicí středisko v Přerově nebo školící místnost v našem centrálním skladu v Kozomíně. Provázet Vás budou naši technici Václav Pospíšil a Petr Nepožitek. Pro přihlášení použijte tuto přihlášku.

BOHUŽEL TYTO TERMÍNY JSOU JIŽ PLNĚ OBSAZENY

31. 1. – 1. 2. 2018
1. 3. -2. 3. 2018

Děkujeme a těšíme se na setkání 

Informace o dodávkách dárků do konce roku

14.12.2017

Vážení zákazníci.

 

Vzhledem z vytíženosti logistických firem nejsme schopni u Vámi vybraných dárků garantovat dodání do Vánočních svátků. Hlavně se jedná o odměny od našich externích dodavatelů. Jako například poukázky, pivo apod.

 

 

Děkujeme za pochopení.    

Info provozní době v období vánočních svátků 2017

15.11.2017

Vážení zákazníci,
dovolte mi Vás informovat o provozní době v období vánočních svátků 2017.

Všeobecná pravidla věrnostního programu SEDMÁ BARVA DUHY

platná ke dni 1. 1. 2018

Preambule

 • Věrnostní program Sedmá barva duhy (dále také jen „věrnostní program“) je program pro zákazníky společnosti Český Caparol s.r.o. se sídlem Litvínovice 32, Stecherův Mlýn, České Budějovice IČ: 60825847, zapsané v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3763 (dále jen „Český Caparol“). Tento věrnostní program je zaměřen na poskytování nadstandardních výhod pro stálé zákazníky a realizační firmy společnosti Český Caparol, a to jak ve vlastních prodejnách, tak v prodejnách partnerů, kteří provozují věrnostní program. Zákazníci se stávají členy věrnostního programu na základě své svobodné vůle, kterou vyjadřují svým podpisem na přihlášce nebo jiným, zákonem předpokládaným projevem vůle.

Členství ve věrnostním programu

 • Členem věrnostního programu se může stát fyzická nebo právnická osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti, na základě odpovídajícího živnostenského oprávnění, používá výrobky ze sortimentu Český Caparol a která souhlasí se Všeobecnými pravidly věrnostního programu (dále jen „Všeobecná pravidla“), zcela a řádně vyplní a podepíše přihlášku do věrnostního programu a vysloví souhlas se zpracováním osobních údajů.
 • Vyplněním a podepsáním přihlášky (v případě elektronického přihlášení provedením registračních kroků na internetových stránkách www.sedmabarvaduhy.cz) zákazník souhlasí s podmínkami členství ve věrnostním programu a prohlašuje tím, že se seznámil se Všeobecnými pravidly věrnostního programu. Po vyplnění přihlášky získá zákazník kartu věrnostního programu (dále jen „věrnostní karta“) a je mu založeno jeho věrnostní konto.
 • Věrnostní karta zůstává ve vlastnictví Český Caparol a slouží k prokázání členství ve věrnostním programu a k zaznamenávání bonusových bodů za provedené nákupy.

Odměny věrnostního programu

 • Členové věrnostního programu jsou odměňováni dle výše nasbíraných bonusových bodů.

Bonusové body

 • Bonusové body za nákupy výrobků Český Caparol u prodejců, kteří poskytují služby věrnostního programu, jsou členům po předložení věrnostní karty připsány na jeho věrnostní konto z pravidla do 10 dnů od uskutečnění nákupu. Hodnota jednoho bonusového bodu odpovídá jedné koruně české dle platných ceníkových cen nakoupených výrobků Český Caparol (1Kč bez DPH = 1bod). Český Caparol si vyhrazuje právo hodnotu bodu v budoucnu změnit. V takovém případě bude změna hodnoty bodu zveřejněna na internetových stránkách www.sedmabarvaduhy.cz, popř. dále v propagačních materiálech (účinnost takovéto změny nenastane však dříve než okamžikem jejího zveřejnění). V případě, že dodatečně odpadne důvod pro připsání bonusových bodů, nebo došlo k nedůvodnému připsání takovýchto bodů (např. zrušení kupní smlouvy), vyhrazuje si Český Caparol právo takto připsané body odečíst z věrnostního konta člena věrnostního programu. Každé připsání bonusových bodů musí být kryté nákupem zboží ze sortimentu Český Caparol členem věrnostního programu. Český Caparol si vyhrazuje právo neuznat body a odečíst z věrnostního konta člena, které nebyly načteny v souladu s těmito Všeobecnými pravidly, zejména body, které byly získány z důvodu technické chyby systému, omylu, body, které byly načteny v souvislosti se zrušenou transakcí atp. Platnost bonusového bodu je 24 měsíců od uskutečněného nákupu.

Věrnostní konto člena

 • Veškeré bonusové body započtené za nákup se sčítají na věrnostním kontě člena věrnostního programu. Člen věrnostního programu má zajištěn elektronický přístup k věrnostnímu kontu prostřednictvím internetových stránek www.sedmabarvaduhy.cz, a to pro účely čerpání členských výhod (například objednání dárku) a pro účely jeho kontroly (s výjimkou případů poruch systému či internetových stránek, provozních odstávek, apod.). Bonusové body, jejichž platnost uplyne bez jejich uplatnění, budou z věrnostního konta vymazány. Společnost Český Caparol si vyhrazuje právo podmínit načtení bonusových bodů za nákup výrobků předložením faktur za nákup zboží a odpovídajícího živnostenského oprávnění.
 • Veškeré případné ostatní odměny poskytované členům věrnostního programu se řídí pravidly, která jsou uvedena v informačních materiálech Český Caparol.
 • Aktuální seznam prodejců, kteří umožňují načítání bodů za nákupy je k dispozici na www.sedmabarvaduhy.cz.

Propagační materiály

 • Člen věrnostního programu souhlasí se zasíláním propagačních a reklamních materiálů Český Caparol na jeho korespondenční a emailovou adresu, popř. zasílaných formou SMS. Člen věrnostního programu může odmítnout souhlas s takovýmto využitím svých korespondenčních údajů písemným oznámením. Společnost Český Caparol nebude dále předávat korespondenční údaje členů věrnostního programu svým partnerům či dodavatelům. Čas od času však může Český Caparol zaslat členům věrnostního programu nabídku od partnerů či dodavatelů, která může zahrnovat bonusy od partnerů a dodavatelů či jiných spolupracujících subjektů, o které se domnívá, že oslovené členy zaujme.


Ztráta karty, zneužití přístupových údajů a karty člena věrnostního programu

 • 1. V případě ztráty karty může člen věrnostního programu požádat o vydání nové karty prostřednictvím e-mailu: info@sedmabarvaduhy.cz nebo na infolince Český Caparol 844 111 840.
 • 2. Na body, které byly připsány na věrnostní účet člena věrnostního programu neoprávněným užitím karty třetí osobou, se hledí, jako by k jejich připsání vůbec nedošlo, nerozhodne-li Český Caparol v daném případě jinak; tyto body je Český Caparol oprávněn z věrnostního konta člena věrnostního programu kdykoliv odečíst.
 • 3. Člen věrnostního programu je povinen uchovávat přihlašovací údaje (resp. přihlašovací PIN) v tajnosti. V případě podezření, že přístupové údaje k věrnostnímu účtu (tj. číslo karty a přihlašovací PIN) jsou známy třetí osobě, je člen povinen oznámit tuto skutečnost prokazatelně a bez zbytečného odkladu a bezodkladně přihlašovací PIN změnit. V případě, že člen programu vědomě či z nedbalosti umožní získání přihlašovacích údajů třetí osobě, ztrácí nárok na výhody z členství ve věrnostním programu (zejména na použití již získaných bonusových bodů), nerozhodne-li Český Caparol v daném případě jinak.
 • 4. Člen věrnostního programu je v případě, že dojde ke změně údajů, které uvedl v přihlášce do věrnostního programu, povinen tyto údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat, a to prostřednictvím internetu na internetových stránkách www.sedmabarvaduhy.cz po přihlášení na účet v sekci Aktualizace údajů, prostřednictvím infolinky Český Caparol 844 111 840 nebo písemným oznámením doručeným na kontaktní adresu Český Caparol.

Zánik členství ve věrnostním programu

 • Členství ve věrnostním programu automaticky zaniká z těchto důvodů:

a) člen věrnostního programu poskytl nepravdivé údaje v přihlášce,
b) člen věrnostního programu porušil Všeobecná pravidla věrnostního programu,
c) doručením písemného odvolání souhlasu člena věrnostního programu se zpracováváním osobních údajů,
d) ukončením činnosti věrnostního programu na základě rozhodnutí Český Caparol

 • Ze stejných důvodů může Český Caparol rovněž dočasně pozastavit členství ve věrnostním programu a odmítnout dočasně poskytování dříve získaných výhod spojených se členstvím ve věrnostním programu.
 • Okamžikem ukončení členství ve věrnostním programu z důvodu dle písm. a), b) a c) ztrácí člen věrnostního programu veškerá práva, která souvisí se členstvím ve věrnostním programu. Ukončením členství ve věrnostním programu se zároveň zruší všechny body načtené do okamžiku zrušení členství na věrnostním kontě, nerozhodne-li Český Caparol jinak; současně zanikají také veškeré další nároky, které souvisejí se členstvím ve věrnostním programu.
 • Členství ve věrnostním programu dále zaniká:

a) písemnou výpovědí Český Caparol z libovolného důvodu či bez udání důvodu,
b) písemnou výpovědí člena věrnostního programu z libovolného důvodu či bez udání důvodu.

 • V případě zániku členství výpovědí dle písm. a) a b) zaniká členství okamžikem doručení výpovědi členovi věrnostního programu (adresa dle poslední aktualizace člena věrnostního programu) nebo Český Caparol na adresu Sedmá barva duhy, Logistické Centrum Kozomín, Kozomín - Park D8, 277 45 Úžice u Kralup nad Vltavou
 • Český Caparol je oprávněn kdykoliv ukončit činnost věrnostního programu, a to oznámením o ukončení činnosti věrnostního programu na internetových stránkách www.sedmabarvaduhy.cz, nebo jiným vhodným oznámením.
 • Okamžikem zveřejnění oznámení o ukončení činnosti věrnostního programu a okamžikem doručení výpovědi z důvodu dle písm. a) zaniká členství člena ve věrnostním programu a veškerá práva, která souvisí se členstvím ve věrnostním programu; všechny body řádně načtené do okamžiku zrušení členství na věrnostním kontě je nutné uplatnit postupem dle těchto pravidel, do 30 dnů od data účinnosti výpovědi Český Caparol nebo do data ukončení činnosti věrnostního programu.

Prohlášení Český Caparol s.r.o. k ochraně osobních údajů

 • 1. Český Caparol s.r.o. prohlašuje, že je povinen jako správce osobních údajů zákazníka, zpracovávat osobní údaje zákazníka v rozsahu jméno, příjmení, adresa, email a telefon v souladu s platnými právními předpisy, především nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), a to jen pro účely plnění smlouvy o účasti zákazníka ve věrnostním programu Sedmá barva duhy (Právním titulem pro zpracování osobních údajů je tato smlouva a souvislost s ní.), pokud zákazník neudělí souhlas k dalšímu zpracování.
 • 2. Člen věrnostního programu výslovně souhlasí s tím, aby Český Caparol jako správce zpracovával v souladu s platnou legislativou osobní údaje za účelem vytvoření databáze členů věrnostního programu, nabízení obchodu a služeb, a za účelem reklamní a marketingové činnosti.
 • 3. Český Caparol s.r.o. tímto informuje zákazníka, že osobní údaje zákazníka budou zpracovávány prostřednictvím určeného zpracovatele(lů), kterým je/jsou v současné době deicom vision s.r.o., IČ: 05691290 se sídlem Blatec 118, Blatec, 783 75.
 • 4. Zákazník jako subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které o něm Český Caparol s.r.o. v této souvislosti zpracovává, jejich opravu, omezení nebo výmaz. Pokud zákazník udělil souhlas se zpracováním jeho osobních údajů pro další účely, je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat. Zákazník má také právo v této souvislosti v souladu s GDPR vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud se domnívá, že jeho práva na ochranu osobních údajů byla v souvislosti s plněním této smlouvy porušena.
 • 5. Souhlas se zpracováním osobních údajů člen uděluje na dobu trvání členství ve věrnostním programu a po ukončení členství ve věrnostním programu na dobu nezbytnou pro vypořádání vztahů z ukončení členství ve věrnostním programu, která nepřesáhne 60 dnů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je platný do odvolání tohoto souhlasu. Souhlas je možné písemně kdykoliv odvolat a v takovém případě správce od okamžiku doručení písemného odvolání souhlasu do sídla Český Caparol nebude osobní údaje člena věrnostního programu zpracovávat s výjimkou jejich likvidace.
 • 6. Na základě písemné žádosti člena věrnostního programu bez zbytečného odkladu sdělí členu věrnostního programu identifikační údaje zpracovatele osobních údajů. Český Caparol dále bez zbytečného odkladu sdělí členu věrnostního programu informace o zpracování osobních údajů tohoto člena věrnostního programu na základě jeho žádosti a úhrady přiměřených nákladů s tím spojených. V případě, že člen věrnostního programu zjistí nebo se domnívá, že Český Caparol nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1.1 požádat Český Caparol nebo zpracovatele o vysvětlení,
1.2 požadovat, aby Český Caparol nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav, například provedl opravu osobního údaje.

 • 7. Člen věrnostního programu bere na vědomí, že poskytování osobních údajů není povinné, když žádný obecně závazný právní předpis takovou povinnost neukládá.

Závěrečná ustanovení

 • 1. Společnost Český Caparol si vyhrazuje právo změnit či doplnit Všeobecná pravidla věrnostního programu, a to v důsledku změny právních předpisů, svého rozhodnutí nebo v důsledku jiných okolností. Členové věrnostního programu budou o těchto změnách informování na internetových stránkách www.sedmabarvaduhy.cz. Tyto změny a doplňky jsou účinné po jejich zveřejnění na internetových stránkách www.sedmabarvaduhy.cz.
 • 2. Tato Všeobecná pravidla věrnostního programu vydal Český Caparol s.r.o. se sídlem Litvínovice 32, Stecherův Mlýn, České Budějovice IČ: 60825847, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3763 jako závazná pravidla pro provozování věrnostního programu Sedmá barva duhy výlučně na území České republiky v prodejnách pro členy věrnostního programu, kteří jsou registrováni a jejichž věrnostní karty byly vydány v České republice.
 • 3. Nepřevzaté výhry, odměny či výhry a odměny členů, kteří nereagují na výzvu k osobnímu převzetí výher a odměn, propadají provozovateli. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností provozovatel.
 • 4. Kontaktní adresa:

Věrností program Sedmá barva duhy
Český Caparol – oddělení marketingu
Logistické Centrum Kozomín
Kozomín - Park D8
277 45 Úžice u Kralup nad Vltavou
infolinka: 844 111 840
E-mail: info@sedmabarvaduhy.cz


Všeobecná pravidla věrnostního programu Sedmá barva duhy platí od 1. ledna 2018.